Meist

Filosoofia

Eesti koolide, matemaatikahariduse visionäär Conrad Wolframi ettevõtte ComputerBasedMath.org ’i ja Tartu Ülikooli koostöös loodi arvutipõhise statistikaõppe ühtne kontseptsioon, töötati välja tunnimaterjalid ning praeguseks on läbitud ka testimine 31 põhikoolis ja gümnaasiumis.

Õppematerjalide aluseks sai õppimise sidumine eluliste probleemidega, andmete visualiseerimine arvutis ning ülesannete selline metoodiline ülesehitus, mis suunab teadmisi omandama ja hoiab üleval õppija huvi.

Esiplaanil on niisiis probleemide üle mõtlemine ning matemaatiliste protseduuride sooritamine on jäetud arvutitele. Tänapäeva digimaailma võimalusi kasutades võidetakse aega mõtlemise arendamiseks: et mõista õpitava konteksti, keerukust, eesmärki – ja teha seda põnevalt. Kogu õppeprotsess toimub arvuti ja internetikeskkonna vahendusel.

Arvutipõhise statistika eesmärk on õpetada (sh hinnata) kõiki probleemilahendamise tsükli etappe statistika kontekstis.

nooled_koos2

Projekti ajakava

Suures plaanis toimus projekt järgnevalt:

 • 2012. aasta jooksul leiti parim koostöövõimaluse viis ning sõlmiti lepingud HTM-i ja CBM-i vahel, HTM-i ja TÜ vahel, palgati eksperdid ning kutsuti kokku akadeemiline nõukoda;
 • 2013. aasta jooksul töötati välja õppekava ja digitaalsed õppematerjalid;
 • 2014. aasta kevadel testiti õppematerjale 31 põhikoolis ja gümnaasiumis;
 • 2014. aasta lõpuks valmis piloteerimise analüüs ning anti hinnang projekti käekäigule ja arenguvõimalustele.

Autorid

Arvutipõhise statistika õppekava ja moodulite teemad töötasid välja Conrad Wolfram, Jon McLoone ning Eesti poolt Kristjan Korjus ja Juhan Aru.

Õppematerjalid töötati välja Wolframi ja Eesti ekspertide koostöös. Eesti poolt osalesid Margus Niitsoo, Gerli Viikmaa, Jüri Kurvits, Silvia Kuusk, Kätlin Hein ja Janno Jõgeva.

Programmi juhtimine

Haridus- ja Teadusministeerium koordinaator Ülle Kikas

Elluviija Tartu Ülikooli matemaatikainformaaatikateaduskond projektijuhid Kristjan Korjus ja Terje Hõim

Projekti nõustab nõukoda esimees Prof. Ene-Margit Tiit

Tule meile tööle

EL_Sotsiaalfond_horisontaalne

 • Spetsialist

  Vaata lähemalt
  Võtame tööle spetsialisti, kelle tööülesanneteks on:
  HTM ja TÜ partnerluslepingu meetme “Kaasaegse ning uuendusliku õppevara arendamine ja kasutuselevõtt” raames põhikooli ja gümnaasiumi arvutipõhise statistika (APS) õppematerjalide parandamine ja digitaliseerimine, kodulehe ja foorumi toimetamine ning õpetajate haridustehnoloogiline nõustamine.
  Enda elulookirjelduse koos palgasoovi ja avaldusega palume saata e-posti aadressil britt.kalam@ut.ee hiljemalt 1. aprilliks 2016.EL_Sotsiaalfond_horisontaalne
 • Haridustehnoloog

  Vaata lähemalt
  Võtame tööle haridustehnoloogi, kelle peamisteks tööülesanneteks on:
  HTM ja TÜ partnerluslepingu meetme “Kaasaegse ning uuendusliku õppevara arendamine ja kasutuselevõtt” raames arvutipõhise statistika (APS) digitaalsete õppematerjalide hindamisülesannete digitaliseerimine, haridustehnoloogiline nõustamine ja mõju hindamise uuringule tehnilise toe pakkumine.
  Enda elulookirjelduse koos palgasoovi ja avaldusega palume saata e-posti aadressil britt.kalam@ut.ee hiljemalt 1. aprilliks 2016. EL_Sotsiaalfond_horisontaalne
 • Hindamisülesannete spetsialistide töörühm

  Vaata lähemalt
  Otsime hindamisülesannete spetsialistide töörühma liikmeid, kelle tööülesanneteks on:
  HTM ja TÜ partnerluslepingu meetme “Kaasaegse ning uuendusliku õppevara arendamine ja kasutuselevõtt” raames põhikooli arvutipõhise statistika (APS) õppematerjalidele hindamismetoodika ja -ülesannete koostamine. Kandideerimise eeldusteks on varasem osavõtt APS koolitusest ja/või vastavate materjalide koolides piloteerimise kogemus. Antud etapis koostab töörühm ülesanded kuue põhikooli mooduli jaoks. Elulookirjeldus koos avaldusega palume saata e-posti aadressil britt.kalam@ut.ee hiljemalt 25. maiks. 2016.EL_Sotsiaalfond_horisontaalne
 • Moodulite ja ülesannete koostaja

  Vaata lähemalt
  Otsime gümnaasiumiastme moodulite loojaid ja ülesannete koostajaid, kelle tööülesanneteks on:
  HTM ja TÜ partnerluslepingu meetme “Kaasaegse ning uuendusliku õppevara arendamine ja kasutuselevõtt” raames põhikooli arvutipõhise statistika (APS) gümnaasiumiastme õppematerjalide loomine ja arendamine ning (hindamis)ülesannete koostamine. Antud materjalid luuakse just gümnaasiumiastme materjalide tarbeks. Elulookirjeldus koos avaldusega palume saata e-posti aadressil britt.kalam@ut.ee hiljemalt 1. juuniks. 2016.EL_Sotsiaalfond_horisontaalne
 • Programmeerija

  Vaata lähemalt
  Content
 • Ekspert/koolitaja

  Vaata lähemalt
  ESF meetme “Kaasaegse ning uuendusliku õppevara arendamine ja kasutuselevõtt” raames sõlmitud HTM ja TÜ partnerluslepingu täitmiseks
  võtame tööle eksperdi/koolitaja, kelle tööülesanneteks on
  põhikooli ja gümnaasiumi arvutipõhise statistika (APS) õppematerjalide komplekti sisuline toimetamine; õpitulemuste hindamiskontseptsiooni koostamine ja analüüs; Moodle’i-põhise õpetajate täiendkoolituse kursuse ettevalmistamine ja läbiviimine; arvutipõhise statistika rakendamise analüüs; suhtlemine projekti koostööpartneritega.
  Nõuded kandidaadile: magistrikraad reaalainetes, koolis või ülikoolis statistika õpetamise kogemus, üldhariduse riikliku õppekava tundmine, õppevara loomise kogemus, arvutipõhise matemaatika kontseptsiooni ja õppematerjalide alased teadmised. Kasuks tuleb hea eesti, vene ja inglise keele oskus.
  Avalduse koos elulookirjelduse ja palgasooviga palume saata e-posti aadressil terje.hoim@ut.ee hiljemalt 5. augustiks 2016.
  EL_Sotsiaalfond_horisontaalne