APS õppematerjalid

Arvutipõhise statistika (APS) interaktiivsed õppematerjalid

Aitavad statistika ja tõenäosusteooria abil vastata küsimustele iseenda ja maailma kohta: “Kas ma olen normaalne?” “Mitut eestikeelset sõna ma tean?” “Kas peaksin oma arvuti kindlustama?” “Kui õnnelikud on inimesed minu kodumaal?”, jne.

Õppematerjalid katavad süsteemselt põhikooli 3. astme ja gümnaasiumi matemaatika ainekava andmete, tõenäosuse ja statistika osa. Kokku on paketis 11 ühtse narratiiviga seotud õpistsenaariumit ca 60 õppetunni jaoks. Moodulid 1.01 – 1.06 on soovitatavad põhikoolile ja moodulid 2.04 – 2.08 gümnaasiumile.

Digitaalsed materjalid on ühtse paketina allalaaditavad, eraldi õpilase ja õpetaja materjalidÕpetaja õigustega konto loomiseks tuleb esitada avaldus!

Sobivad eelkõige koolitunnis arvutipõhiseks  matemaatika õppimiseks ja õpetamiseks. Kuid materjalid on kasutatavad ka iseseisvaks õppimiseks.

Milline on APS õppetund?

Tunni struktuur: APS õppetund

Õpetaja loob eelnevalt kursuse ja kutsub sinna soovitud õpilased. Tunnis osalemiseks peavad kõik õppijad looma endale CBM konto ja  tundi sisse logima.   Selgitused kursuse alustamise kohta leiate õppematerjalide esilehe vasakul ülaservas menüüst ABIMATERJAL.

Tunnis töötab iga õpilane  oma arvutis vastavalt õpistsenaariumile, läbides erinevaid interaktiivseid tegevusi (visualiseerimine, animatsioonid, info-otsing, enesetestid, testid, arvutamine pilves, esseede kirjutamine, jms) ning saadab oma arvamusi ja vastuseid õpetajale. Õpetaja näitab soovi korral vastuste kokkuvõtteid suurel ekraanil ning suunab õppeprotsessi  kommentaaride ja vahetu tagasisidega.

Õppematerjalide interaktiivsus ning  suhtlus arvutite vahel toimivad välise (TÜ) serveri vahendusel. Selleks peavad kõik arvutid olema ühendatud internetti.

MiLLIne on APS õppematerjalide ülesehitus ?

Õppematerjalide struktuur

Õpilase materjalid juhivad teda samm-sammult läbima  probleemilahenduse erinevaid etappe. Selle käigus õpitakse kasutama asjakohaseid matemaatilisi mõisteid ja tööriistu. Võimalik on andmeid välistest allikatest alla laadida ja tulemusi oma arvutisse (nt Excel faili) eksportida. Mõnedes edasijõudnutele mõeldud ülesannetes on õpilastel võimalik harjutada programmeerimist Wolfram pilveplatvormil. 

Õpetaja materjalid  (õpetajaraamatu analoog) sisaldavad lisaks õppesisule ka õpilaste vastuste  analüüsi tööriistu ning juhiseid õpetamise metoodika, õpilaste hindamise ja tehniliste sammude  kohta.

Komplektis on ka tegevusjuhised,  teooriafailid, kinnistavad ülesanded ja projektid.

Kuidas APS erineb traditsioonilisest õppest ?

Arvutipõhine statistika ei kapseldu vaid matemaatilisse sisusse. Lahendatakse huvitavaid elulisi probleeme. Õppematerjalid käsitlevad tänapäevase andmeanalüüsi kõiki etappe ning annavad oskuse uue usaldusväärse teadmise loomiseks andmete ja statistika meetodite abil.

Arvutipõhine statistika toetab matemaatika sidumist reaaleluga ning arendab matemaatika kaudu üldpädevusi, sh  kriitilist mõtlemist,  väljendusoskust, koostöö- ja  kommunikatsioonioskust. 

Õppematerjale on  testitud  rohkem kui 70-s koolis ning neid täiendatakse jooksvalt,  arvestades õpetajate ja õppijate tagasisidet.