APS õppematerjalid

Arvutipõhise statistika (APS) interaktiivsed õppematerjalid

tõenäosuse, statistika ja andmeanalüüsi õppimiseks arvutis. Vastavad põhikooli ja gümnaasiumi matemaatika ainekavale; toetavad gümnaasiumi teistes õppeainetes matemaatika lõimimist; toetavad uurimistöö koostamist.


Õpistsenaariumid on üles ehitatud lähtudest  C. Wolframi arvutipõhise matemaatika meetodist (CBMTM).  Püstitatakse eluline probleem, millele otsitakse vastuseid  andmete ja matemaatika abil. Iga moodul algab probleemi tausta uurimisega, seejärel  esitatakse küsimused ja formuleeritakse matemaatiline ülesanne. Järgneb sobiva matemaatilise meetodi valik ja selle teostamine arvutis; saadud tulemuste põhjal  sõnastatakse  järeldused.  


APS õppematerjalide pakett koosneb 17-st ühtse narratiiviga seotud moodulist; ühe mooduli keskmine maht on 5 õppetundi. Iga moodul koosneb erinevatest õppetegevustest, mida võib ka eraldi õpetada.  Moodulite lühikirjeldused


APS materjalide kasutamiseks tuleb oma arvutisse või arvutiklassis installeerida vaba CDF mängija ning  õppematerjalide pakett. Õpilase jõpetaja paketid on eraldi. Õpetaja õigustega konto loomiseks tuleb esitada avaldus


APS õpistsenaariumid on mõeldud  arvutipõhiseks  õppimiseks eelkõige koolitunnis, kuid sobivad ka iseseisvaks õppimiseks.


Milline on APS õppetund?

Tunni struktuur: APS õppetund

Õpetaja loob eelnevalt kursuse ja kutsub sinna soovitud õpilased. Tunnis osalemiseks peavad kõik õppijad looma endale CBM konto ja  tundi sisse logima.   Selgitused kursuse alustamise kohta leiate õppematerjalide avalehe vasakul ülaservas menüüst ABIMATERJAL.

Tunnis töötab iga õpilane  oma arvutis vastavalt õpistsenaariumile, läbides erinevaid interaktiivseid tegevusi (visualiseerimine, animatsioonid, info-otsing, enesetestid, testid, arvutamine Wolfram pilves, esseede kirjutamine, jms) ning saadab oma arvamusi ja vastuseid õpetajale. Õpetaja näitab soovi korral vastuste kokkuvõtteid suurel ekraanil ning suunab õppeprotsessi  vahetu tagasisidega.

Õppematerjalide interaktiivsus ning  suhtlus arvutite vahel toimivad välise (TÜ) serveri vahendusel. Selleks peavad kõik arvutid olema ühendatud internetti.


MiLLIne on APS õppematerjalide ülesehitus ?

Õppematerjalide struktuur

Õpilase materjalid juhivad teda samm-sammult läbima probleemilahenduse erinevaid etappe. Selle käigus õpitakse kasutama asjakohaseid matemaatilisi mõisteid ja tööriistu. Võimalik on andmeid välistest allikatest alla laadida ja tulemusi oma arvutisse (nt Excel faili) eksportida. Mõnedes edasijõudnute  ülesannetes on õpilastel võimalik harjutada programmeerimist Wolfram pilveplatvormil. 


Õpetaja materjalid  (õpetajaraamatu analoog) sisaldavad lisaks õpilaste õppesisule ka tööriista õpilaste vastuste vaatamiseks, näitamiseks ja salvestamiseks.  Iga õppetegevuse juures on juhiseid õpetamise metoodika, õppetüki tausta ja tehniliste sammude kohta; ning õiged vastused. 

Komplektis on ka tegevusjuhised,  teooriafailid, kinnistavad ülesanded ja projektid.


Kuidas APS erineb traditsioonilisest õppest ?

Arvutipõhine statistika ei kapseldu vaid matemaatilisse sisusse. Lahendatakse reaalse eluga seotud probleeme. Õppematerjalid käsitlevad tänapäevase andmeanalüüsi kõiki etappe ning annavad oskuse uue usaldusväärse teadmise loomiseks andmete ja statistika meetodite abil.

Arvutipõhine statistika näitab matemaatika rakendamist reaalses elus ning arendab matemaatika kaudu üldpädevusi, sh. kriitilist mõtlemist, väljendus-oskust, koostöö- ja  kommunikatsioonioskust. 


kuidas  arvutipõhine statistika seostub teiste õppeainetega?

paljude eluvaldkondade  areng on seotud andmetel põhinevate tehnoloogiatega. APS ainepõhised moodulid (3.01 – 3.06) aitavad tundma õppida andmete rakendamist keeltes , geneetikas, sotsioloogias, geograafias. majanduses ja füüsikas


Õppematerjale on  testitud  rohkem kui 70-s koolis ning neid täiendatakse jooksvalt,  arvestades õpetajate ja õppijate tagasisidet.