Arvutipõhine statistika

Kontseptsioon, õppekava, õppematerjalid

Conrad Wolframi arvutipõhise matemaatika kontseptsiooni (CBMTM ) alusel arendatud süsteemne kursus andmete, tõenäosusteooria ja statistika teemade käsitlemiseks põhikooli  3-nda kooliastme ja gümnaasiumi matemaatika ainekava  (2011)  mahus.  

MIS ON TEISTMOODI ?
 • Õppimine on kontekstipõhine
  • matemaatika mõisteid ja tööriistu õpitakse tundma probleemi lahendamise käigus.
 • Arvuti on õppeprotsessi loomulik osa
  • arvutiga saab läbi teha protseduure, mis käsitsi on võimatud või aeganõudvad
   • nt kiire visualiseerimine, arvutamine, andmete korrastamine jms võimaldavad õppijal kokku hoida aega mõtlemiseks.
 • Õppeprotsess järgib probleemilahenduse etappe matemaatika kontekstis.

 

nooled_koos2

 • Õppija tutvub  statistika abil probleemide lahendamise erinevate külgedega
  • sh üldkogumi ja valimi määratlemine, lisatingimuste teadvustamine, uurimisküsimuste sõnaline ja matemaatiline formuleerimine,  andmete kogumine, sobivate matemaatiliste tööriistade valik,  arvuti abil ülesande lahendamine, matemaatiliste tulemuste sõnaline tõlgendamine, tulemuste jagamine,  selgitamine  ja kriitiline analüüs.

Muutunud õpikäsitluse tulemusena areneb oskus infot kriitiliselt valida ja kasutada ning teha tõenduspõhiseid otsuseid.