Lisaülesanded

Ülesanded ja projektid andmetest, statistikast ja tõenäosusteooriast

Samu ülesandeid on võimalik kasutada kas  Wordi dokumentidena ( nimekiri allpool) või  interaktiivsete cdf- formaadis ülesannetena .

Enamik *docx formaadis esitatud ülesandeid on lahendatavad kas ilma arvutita või tabelarvutusprogrammide (nt Excel) abil. Kuid mõnedes ülesannnetes leidub interaktiivseid osi, mida saab lahendada  ainult APS paketis.

Interaktiivseid cdf- formaadis ülesandeid saab lahendada APS õppematerjalide  paketi sees. Selleks tuleb  cdf -mängija ning APS  õppematerjalid  alla laadida.  

APS õpetaja paketis on kättesaadavad  ka ülesannete hindamisjuhendid.

Ülesannete nimekiri

Raskusaste, tüüp  

*.docx

 

Märksõnad *cdf  ülesanded APS moodulis nr
Põhikool,

15 ülesannet

 PK 1.01 Andmed, andmete korrastamine, diagrammid, info lugemine diagrammidelt, empiiriline jaotus,  suhteline sagedus, histogramm, arvkarakteristikud: aritmeetiline keskmine, mediaan, miinimum, maksimum, haare (ulatus), hälve. 1.01
Põhikool,

6 ülesannet

 PK 1.02 Histogramm vs tulpdiagramm, info lugemine histogrammilt, arvkarakteristikud, andmestike võrdlemine aritmeetilise keskmise ja mediaani järgi. 1.02
Põhikool, Gümnaasium

22 ülesannet

 PK 1.03 Andmed tabelites ja diagrammidel, sobivate diagrammide valik,  diagrammide koostamine; soovitud tulemuse esiletõstmine. 1.03
Põhikool, Gümnaasium

9 ülesannet

 PK 1.04 Andmete kogumine küsimustike abil, valim ja üldkogum, küsimuste sõnastamine, kallutatud küsimused. 1.04
Põhikool,

6 ülesannet

 PK 1.05 Kordamine, arvkarakteristikute võrdlemine, andmestike võrdlemine, karpdiagramm, 1.05
Põhikool, Gümnaasium

21 ülesannet

 PK 1.06 Kindel, võimatu ja juhuslik sündmus, klassikaline tõenäosus, tõenäosuse leidmine, tõenäosusliku mudeli konstrueerimine. 1.06
Gümnaasium,

7 ülesannet

 G 2.6 Sõltuvad ja sõltumatud tunnused, sõltuvuse äratundmine, korrelatsioon, põhjuse ja korrelatsiooni eristamine. 2.06
Gümnaasium,

4 ülesannet

 G 2.7 Esindav ja kallutatud valim, valimi järgi üldkogumi parameetri hindamine, valimi võtmine. 2.07
Gümnaasium,

3 ülesannet

 G 2.8 Tõenäosusjaotused, jaotuste omadused. 2.08
Kordamine  Tartu Maratoni ülesanded Diagrammide koostamine, andmete lugemine tabelist ja diagrammidelt, andmete otsing internetist.
Projekt  Välgusähvatuste arvu uurimine Interneti andmete tundmaõppimine, uurimisplaani koostamine ja uuring.
Projekt  Mitu eset on purgis Andmete kogumine, histogrammi koostamine, arvkarakteristikute leidmine.