Lisaülesanded

Ülesanded ja projektid andmetest, statistikast ja tõenäosusteooriast

Ülesanded on kasutatavad Word’i dokumentidena või interaktiivsel kujul õppematerjalide paketi sees (mooduli 1.01 lõpus). Viimasel juhul tuleb  cdf -mängija ning APS  õppematerjalid  alla laadida.  

Enamik *docx formaadis esitatud ülesandeid on lahendatavad ilma arvutita või tabelarvutusprogrammide (nt Excel) abil. Kuid mõnedes ülesannnetes leidub interaktiivseid osi, mida saab lahendada  ainult APS paketis.

Ülesannete hindamisjuhendid on kättesaadavad õpetaja õigustega kasutajatele .

Ülesannete nimekiri

Raskusaste, tüüp Ülesannete

failid, *.docx

 

Märksõnad Hindamisjuhend
Põhikool, 15 ülesannet  PK 1.01 Andmed, andmete korrastamine, diagrammid, info lugemine diagrammidelt, empiiriline jaotus,  suhteline sagedus, histogramm, arvkarakteristikud: aritmeetiline keskmine, mediaan, miinimum, maksimum, haare (ulatus), hälve.
Nähtav õpetajale
Põhikool, 6 ülesannet  PK 1.02 Histogramm vs tulpdiagramm, info lugemine histogrammilt, arvkarakteristikud, andmestike võrdlemine aritmeetilise keskmise ja mediaani järgi.
Nähtav õpetajale
Põhikool, Gümnaasium, 22 ülesannet  PK 1.03 Andmed tabelites ja diagrammidel, sobivate diagrammide valik,  diagrammide koostamine; soovitud tulemuse esiletõstmine.
Nähtav õpetajale
Põhikool, Gümnaasium, 9 ülesannet  PK 1.04 Andmete kogumine küsimustike abil, valim ja üldkogum, küsimuste sõnastamine, kallutatud küsimused.
Nähtav õpetajale
Põhikool, 6 ülesannet  PK 1.05 Kordamine, arvkarakteristikute võrdlemine, andmestike võrdlemine, karpdiagramm,
Nähtav õpetajale
Põhikool, Gümnaasium, 21 ülesannet  PK 1.06 Kindel, võimatu ja juhuslik sündmus, klassikaline tõenäosus, tõenäosuse leidmine, tõenäosusliku mudeli konstrueerimine.
Nähtav õpetajale
Gümnaasium, 7 ülesannet  G 2.6 Sõltuvad ja sõltumatud tunnused, sõltuvuse äratundmine, korrelatsioon, põhjuse ja korrelatsiooni eristamine.
Gümnaasium, 4 ülesannet  G 2.7 Esindav ja kallutatud valim, valimi järgi üldkogumi parameetri hindamine, valimi võtmine.
Gümnaasium, 3 ülesannet  G 2.8 Tõenäosusjaotused, jaotuste omadused.
Kordamine  Tartu Maratoni ülesanded Diagrammide koostamine, andmete lugemine tabelist ja diagrammidelt, andmete otsing internetist.
Projekt  Välgusähvatuste arvu uurimine Interneti andmete tundmaõppimine, uurimisplaani koostamine ja uuring.
Projekt  Mitu eset on purgis Andmete kogumine, histogrammi koostamine, arvkarakteristikute leidmine.