Õpetajate kogukond

Matemaatika õpetamisel on andmete, tõenäosuse ja statistika teemad need, kus on võimalik ja hädavajalik seoste loomine tegelikkusega.   Statistika meetodid ise on sageli välja arendatud eluliste ülesannete lahendamiseks ning nendest on raske aru saada ilma konkreetse kontekstita. Suurem osa uuemast statistikast on arenenud koos arvutite arenguga ja on loomulik, et statistikat ka õpetatakse arvutipõhiselt.

Kui oled huvitatud arvutipõhisest statistikast ning statistika ja andmetöötluse tõhusamast õpetamisest,  siis liitu e-posti listiga

Matemaatikaõpetajad on algusest peale kaasatud arvutipõhise statistika arendamisse ja testimisse

Esimeses piloodis 2014. a osales üle  40 õpetaja (Pilootkoolid 2012-14 ), jätkuprojekti koolitustel ja piloodis üle 70 õpetaja .

Õpetajate tagasiside

Kokkuvõtlikult
 • Valdavale enamusele meeldis arvutipõhine statistika ja digitaalsete õppematerjalidega õpetamine; seda soovitakse jätkata.
 • Täielikult arvutipõhisele statistikale üleminekut siiski kardetakse, sest eksamid kontrollivad reeglina tõenäosuse ja kombinatoorika  teadmisi, mitte statistika ja  IKT alaseid oskuseid.
 • Arvutiklassis soovitakse  läbi viia mitte rohkem kui pooled kõigist tundidest (1. piloot).
 • Arvutipõhise õpetamisega said kõik edukalt hakkama, kuigi häirisid tehnilised tõrked ja arvutiklasside vananenud tehnoloogia.
Mis meeldis
 • Elulisus – kõik probleemid ja ülesanded olid päris elust endast, õpilasele tuttavad. Õpilased peaksid saama selle kursuse käigus aru, milleks on vaja statistikat. Kursus õpetas meedias antavat infot analüüsima, sellega kindlasti ka ennast kaitsma. (Põhikool)
 • Kõike sai arvuti abil nö puust ja punaseks teha. Ka vastuste õigsuse kontrollimine oli väga hea. Targemad lapsed õppisid juba oma mõttekäigus vigu otsima. (Põhikool)
 • Õppisin oma õpilasi rohkem tundma – kes millega hätta jääb, kuidas nad mõtlevad, mida peaksin tegema nende koostöö- ja õpioskuste arendamiseks. (Põhikool)
 • Endiselt, ka ainest nõrgematel tekkis usk, matemaatika ei olegi ebahuvitav ja on täiesti mõistetav aine koolis. (Põhikool)
 • Kursuse kasutamine õpetamisel mõjutas mind veel rohkem arvutit kasutama matemaatika õpetamisel. Väga  meeldisid simulatsioone sisaldavad ülesanded. Kui tavaliselt tunnis ei jõua palju analüüsida ja ega õpilastele ei meeldi ka analüüsimine, siis nüüd olime sunnitud sellega tegelema. Hea oleks kui järgmisel aastal on võimalik ka kursust kasutada. (Gümnaasium)
 • Õpilased olid sunnitud mind kuulama ja kaasa mõtlema, et küsimustele mõistlikke ning põhjendatud vastuseid anda. Õpilased pidid tõlgendama erinevaid graafikuid ja arvtulemusi.  Õpilaste antud kirjalikud ja ka suulised vastused aitasid õpilasi paremini tundma õppida. Nende arvamus ja maailmavaatelised mõtted jõudsid minuni. (Gümnaasium).
 • Soovin kasutada edaspidi kindlasti Wolframi võimalusi statistika õpetamisel, ilmselt kirjutan ümber oma töökavad, et arvutiklassis kuluv aeg ei takistaks riiklikus õppekavas nõutavate teemade läbimist.
  Õppimine arvutiklassis võttis õpilastelt maha klassipinge, enamik toimetas endale sobivas tempos, sest neil oli võimalus oma vastuseid kontrollida, oma vigadest õppida ja minul oli võimalik tööl paremini silm peal hoida ning hädalisi aidata või tagant torkida.
  Elulised ülesanded on väga suur boonus ja muidugi see, et arvutit saab töövahendina kasutada.
  Eriti meeldis mulle see, et õpilane oskab ennast pärast selle kursuse läbimist rohkem kaitsta manipulatsioonide eest nii meedias kui ka küsitlustes. (Põhikool)
Mis ei meeldinud
 • Tehnilised probleemid. Eriti nt siis kui osadel õpilastel töötas, aga osadel mitte ja siis teised pidid ka järele ootama.
 • Tundide ettevalmistamisel suur ajakulu.
 • Õpilaste erinev töötempo (kuigi seda on toodud ka plussina, et arvestab erinevat tempot paremini), raske ühiseid arutlusi teha, kui osad juba eest ära liikunud.
 • Liiga mahukas.
 • Moodulite sisu kohati õpilastele raske.
Kuidas edasi ?
 • Kombineeritult. Kui seda programmi veel veidi arendada, oleksin ilmselt kunagi nõus ka täielikult arvuti peale minema.
 • APS. Andmete kogumine ja  visualiseerimine kiire, enamikule õpilastest pakub huvi, võimalik seostada infotehnoloogia õpetamisega (tabelarvutusprogrammid, diagrammide koostamine jne), pakub vaheldust. Kindlasti oleks sel juhul, kui jätkatakse APS programmi, vaja ainekavas teha muudatusi.
 • Kombineeriksin mõlemat. Mina arvan, et lihtsamatel juhtudel võiks õpilane siiski suuta keskmised ja tõenäosused ise arvutada ja väikeste arvutuste/analüüside tarbeks ei ole tarvis arvuti abi, kuid oluline osa on ka  andmete tõlgendamisel ja selleks sobivad APS materjalid väga hästi.
 • Põhikoolis jagada moodulid mitme aasta peale.
 • Gümnaasiumi osad moodulid sobiksid hästi uurimistööde ettevalmistamiseks.