Õppevara projekt 2016-2017

EL_Sotsiaalfond_horisontaalneArvutipõhine statistika samm-sammult kõigisse koolidesse!

Jätkuprojekt „Arvutipõhise statistika õpikäsitluse piloteerimisega jätkamine“, Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Tartu Ülikooli partnerlusleping Euroopa Sotsiaalfondi meetme “Kaasaegse ning uuendusliku õppevara arendamine ja kasutuselevõtt” raames.

Eesmärgid: Õppematerjalide arendamine ja koolides  juurutamine, arvutipõhise statistikaõppe didaktika ja hindamise täiustamine, uute õpetajate kaasamine arvutipõhist statistikat õpetavate koolide ringi laiendamiseks.

Tulemused

 • Arvutipõhise statistika (APS) täiendatud õppematerjalid:
  • uuendatud tehniline keskkond, disain, parandatud sisu;
  • õpetajate metoodilised juhendid;
  • uusi õpiväljundeid mõõtvad ülesanded;
  • interaktiivsed kontrolltööd.
 • Õpetajate täiendkoolituse kursused TÜ Moodle keskkonnas:
  • Arvutipõhise statistika õpetamine põhikoolis (LTMS.TK.001);
  • Arvutipõhise statistika õpetamine gümnaasiumis (LTMS.TK.003);
  • õpetajate arendusseminarid.
 • Arvutipõhise statistika piloteerimine täiustatud materjalidega;
 • Arvutipõhise statistika mõju hinnang;
 • Ettepanek riikliku õppekava matemaatika ainekavade muutmiseks:

APS mõju hinnangII piloot, Tulemused

Matemaatika ainekava muutmise ettepanek:   Õppekavade muutmine – ettepanek,  Matemaatika ainekavast õpetajate seminaril

 

Jätkuprojekti lugu

Miks?
 • Projekti akadeemiline nõukoda andis 2014.a  positiivse hinnangu APS õppematerjalidele ning soovitas jätkata APS õpikäsitluse laiendamist teistesse koolidesse;
 • APS arenduse  ja piloteerimise esimene etapp tõi välja kitsaskohad, mille kallal tuleb edasi töötada:
  • APS õppematerjalide paketis oli vähe kinnistavaid ülesandeid;
  • Õpetajad ei oska APS õpiväljundite saavutamist hinnata, sest puudub metoodika üldpädevuste hindamiseks matemaatikatunnis;
  •  õppematerjalides leidus  tehnilisi ja didaktilisi puuduseid;
 • APS laiendamine kõigisse koolidesse eeldab, et kriitiline arv õpetajaid läbib täiendkoolituse  ja omandab arvutipõhise statistika õpetamise ning hindamise põhimõtted ja oskused.
 Kes?
 • Jätkuprojekti  teostas Tartu Ülikooli koolimatemaatika keskuse ning matemaatika ja statistika instituudi juures tegutsev ekspertide rühm.
  • Projektijuht :  Terje Hõim
  • Autorid ja arendajad: Terje Hõim, Janno Jõgeva, Carita Hommik, Ülle Kikas, Britt Kalam, Kristjan Kalam, Jan Aare van Gent; 
  • Koolitajad: Terje Hõim, Ülle Kikas, Sirje Sild, Elo Reinik, Kristel Tamm; Janika Kaljula; Britt Kalam;
  • Info- ja haridustehnoloogiline tugi: Janno Jõgeva, Britt Kalam;
 • Kaasatud koolid ja õpetajad: j üle 70 õpetaja 60-st koolist –  Õpetajad ja koolid jätkuprojektis .

EL_Sotsiaalfond_horisontaalne